motanki

from 2011

Baba Jaga i Hekate
Baba Jaga the Witch and Hecate
Filipowna i Dziesięciorączka/ Filipowna & Tenhanded

Traditional Slavic magic dolls, bringing such desirable values like love, domestic happiness, money etc. They are made of cloths without sewing. One is not supposed to use needles while making them. Motanka also never has face, but in place of it she can have a cross made by thread.Tradycyjne słowiańskie lalki magiczne, przynoszące tak pożądane wartości, jak miłość, szczęście domowe, pieniądze itp. Są robione bez szycia, nie wolno też używać igieł, gdy się je tworzy. Motanka nigdy nie ma twarzy, ale za to czasami może mieć zamiast niej krzyż.